Menu Zamknij

Regulamin przewozu uczniów

 Załącznik do zarządzenia nr 25/2018
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 12 czerwca 2018 r.
Regulamin przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
§ 1
Przepisy ogólne

1. Organizatorem przewozu dzieci do i ze szkół z terenu gminy Tyrawa Wołoska jest Gmina Tyrawa Wołoska – Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Tyrawie Wołoskiej.
2. Regulamin przewozu dotyczy dzieci zarówno oddziałów przedszkolnych jak i uczniów klas szkoły podstawowej.
3. Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku i przekazuje niezwłocznie organizatorowi dowozu. Ewentualne korekty listy dyrektor przekazuje niezwłocznie, nie później niż do 15 września.
4. Organizator przewozu współdziała z przewoźnikiem i dyrektorami szkół.
5. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zasadami swojego statutu na zgłoszenia opiekunów dotyczące negatywnych zachowań uczniów w czasie przewozu.
6. Dyrektor z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem informuje organizatora przewozu i przewoźnika o planowanych zmianach w terminach\godzinach dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole.
7. Czasy podane na rozkładach jazdy autobusu/busa, które ustalają dyrektorzy szkół są orientacyjne z uwagi na zmieniające się warunki pogodowe, różne sytuacje panujące na drodze oraz podczas wsiadania i wysiadania uczniów.
8. W przypadku opóźnienia autobusu/busa uczniowie czekają na przystanku max 25 min po czym wracają do domów.

§ 2
Uczeń

1. Z przewozów może korzystać w pierwszej kolejności każdy uczeń, który znajduje się na liście uczniów dowożonych.
2. Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w miejscach wyznaczonych przez opiekunów w autobusie/busie i nie mogą ich zmieniać w czasie jazdy.
3. Uczniom podczas jazdy nie wolno:

  • • wsiadać i wysiadać z autobusu/busa bez zgody opiekuna dowozu;
  • • wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,
  • • zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny, bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,
  • • żądać zatrzymania autobusu/busa w miejscu do tego nie przeznaczonym,
  • • rozmawiać z kierowcą,
  • • dokonywać zniszczeń w autobusie.

 
4.Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z autobusu/busa tylko w miejscu do tego przeznaczonym zgodnie z wykazem ustalonym w par. 3.
5. Uczniowie zobowiązani są być co najmniej 5 minut przed czasem odjazdu w wyznaczonym miejscu wsiadania.
6. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu/busa uczniowie zachowują szczególną ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku.
7. Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się do szatni a następnie na świetlicę szkolną lub bezpośrednio na lekcje.
8. Uczniowie powracający do domu oczekują na autobus/bus w świetlicy szkolnej lub innym miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
9. Jeżeli organizacja pracy w szkole przewiduje skrócone lekcje lub wcześniejsze zakończenie zajęć uczniowie dojeżdżający oczekują na kurs autobusu/busa w świetlicy szkolnej lub w innym wyznaczonym przez dyrektora szkoły miejscu.
10. W przypadku (dotyczy tylko odwozu), gdy uczeń spóźni się na autobus/bus, zobowiązany jest on do udania się do sekretariatu szkoły i zgłoszenie swojego spóźnienia pracownikowi administracyjnemu/ nauczycielowi dyżurnemu lub dyrektorowi szkoły.
11. Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów przewozu oraz kierowcy.

§ 3
Wykaz punktów zbiorczych dla uczniów korzystających z dowozu/odwozu.

1. Siemuszowa;
• punkt zbiorczy przy leśniczówce Siemuszowa Piła (po zwiększeniu nośności mostu),
• przystanek autobusowy Siemuszowa szkoła,
• punkt zbiorczy przy skrzyżowaniu Siemuszowa Góra (przy starej świetlicy),
• przystanek autobusowy przy leśniczówce,
2. Hołuczków;
• przystanek autobusowy przy skrzyżowaniu do remizy OSP,
3. Tyrawa Wołoska;
• wysepka obok szkoły,
• przystanek autobusowy obok GOK,
• przystanek autobusowy w centrum przy drodze Przemyśl – Sanok,
4. Rakowa;
• Przystanek autobusowy przed sklepem,
• przystanek autobusowy przy skrzyżowaniu na Zawadkę,
• przystanek autobusowy przy byłym gimnazjum,
• przystanek autobusowy przy końcu wsi (przy wjeździe na skład drewna),
5. Rozpucie;
• przystanek Rozpucie Huty,
• przystanek autobusowy przy skrzyżowaniu na Kreców,
• punkt zbiorczy przy skrzyżowaniu na Zawadkę (obok dawnej szkoły),
 
 

  • • punkt zbiorczy Rozpucie Góra (100 metrów powyżej sklepu w stronę Zawadki),
  • • przystanek autobusowy przy remizie OSP.

 

§ 4
Rodzice/opiekunowie prawni

1. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci dochodzących z miejsca zamieszkania do przystanku autobusu/busa aż do momentu wejścia ucznia do autobusu/busa oraz powracających po zajęciach z przystanku do domu od momentu wyjścia ucznia z autobusu/busa.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez ich dzieci w autobusach/busach (w postaci przywrócenia do pierwotnego wyglądu i użyteczności lub rekompensaty pieniężnej w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od zaistniałej sytuacji).
3. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły w przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych, odbywających się poza godzinami planowanych odwozów na poszczególnych trasach.
4. Rodzic/prawny opiekun ucznia poniżej 7 roku życia bądź upoważniona przez niego osoba zobowiązany/a jest do jego odbioru z przystanku. W przypadku nieobecności rodzica/prawnego opiekuna, bądź upoważnionej przez niego osoby, dziecko przywożone jest do szkoły skąd po interwencji odbierają je rodzice. W takim przypadku rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest pokryć koszty przewoźnikowi wynikające z dodatkowego przejazdu.

§ 5
Opiekun przewozu/kierowca

1. Autobus/bus odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w rozkładzie jazdy.
2. Opiekun przewozu współpracuje z dyrektorem oraz pracownikami szkoły zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi do szkoły w zakresie prawidłowej organizacji przewozów (w tym weryfikacji listy uprawnionych pod kątem nieobecności w szkole) i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.
3. Opiekun przewozu jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób z autobusu/busa w wyznaczonych miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku. O każdej takiej sytuacji opiekun przewozu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły.
4. Kierowca autobusu w takim przypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom a także do zminimalizowania strat materialnych.
5. W przypadku wypadku lub awarii autobusu/busa przewożącego uczniów, kierowca niezwłocznie zgłasza sytuację do organizatora przewozu i dyrektorów szkół natomiast opiekun sprawuje opiekę nad przewożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego.
6. Opiekun przewozu ponosi odpowiedzialność za uczniów przewożonych od chwili wejścia do autobusu/busa, do chwili wyjścia z pojazdu i przekazania ich pod opiekę szkoły oraz w drodze powrotnej; od chwili wejścia ucznia do autobusu/busa przy szkole do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.
7. W drodze do szkoły; od momentu wyjścia ucznia z autobusu/busa przy szkole a w drodze powrotnej ze szkoły; do momentu wejścia ucznia do autobusu/busa – opiekę nad nim sprawuje szkoła.
8. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów w autobusie szkolnym opiekun przewozu informuje ustnie wychowawcę lub dyrektora szkoły oraz dokonuje wpisu w zeszycie opiekuna.

§ 6
Obowiązki przewoźnika

Obowiązkiem przewoźnika jest:
1. terminowe dowiezienie uczniów do szkół i odwiezienie po zakończonych zajęciach;
2. przewożenie uczniów autobusami/busami wyłącznie sprawnymi technicznie, posiadającymi aktualne badania techniczne, dostosowanymi do ilości przewożonych dzieci. Ilość przewożonych osób nie może być większa niż określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu;
3. właściwe oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami prawa o ruch drogowym;
4. posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC oraz NW na wszystkie autobusy/busy służące do przewozu dzieci i młodzieży;
5. w przypadku awarii autobusu/busa zapewnienie pojazdu zastępczego, spełniającego
 
warunki określone w powyższych punktach;
6. współpraca z dyrektorami szkół w zakresie koordynowania rozkładów jazdy oraz zapewnienia bezpieczeństwa przewozu uczniów.
 

§ 7
Przepisy końcowe

1. Niniejszy regulamin przedstawiony będzie wszystkim przewożonym uczniom oraz ich rodzicom najpóźniej w miesiącu sierpniu każdego roku szkolnego, poprzez udostępnienie go na stronie internetowej Tyrawy Wołoskiej www.tyrawa.pl, szkół www.tyrawa-woloska.edu.pl, u Dyrektorów Szkół z terenu Gminy Tyrawa Wołoska oraz w siedzibie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Tyrawie Wołoskiej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:

  • • podczas trwania przewozów – opiekun wraz z kierowcą
  • • w innym czasie organizator przewozów w uzgodnieniu z dyrektorami szkół.

 
3. Zmiany zapisów niniejszego regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej za jego nieprzestrzeganie.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2018 r.

Skip to content