Menu Zamknij

Cena jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022

Uchwała nr XXVII/144/21

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia  30 czerwca 2021 r.

 

 w sprawie  określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tyrawa Wołoska na rok

szkolny 2021/2022 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci,

młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. w samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 1038. z późn. zm.) oraz art.39 ust.1 oraz 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1981 z późn. zm.)

 

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Tyrawa Wołoska na rok szkolny 2021/2022 celem zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców, w wysokości :

  1. a) ON – 5,40
  2. b) E95 – 5,43
  3. c) E98 – 5,67
  4. d) LPG- 2,32

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Skip to content